Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

Dozymetria i Ochrona Radiologiczna - laboratorium (2017/2018)

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć oraz z regulaminem pracowni.

Ćwiczenia C1, C2 oraz C3 są prowadzone na Wydziale Chemii w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CENTIII) UW, ul. Żwirki i Wigury 101

Niezależnie od numeru wykonywanego ćwiczenia spotykają się Państwo na parterze w okolicy pokojów 0.09 oraz 0.08, gdzie otrzymacie fartuchy itp.

Ćwiczenia C4, C5 oraz C6 są prowadzone na Wydziale Fizyki w budynku Pasteura 7, parter, pokój numer 3. Są one wspólnie prowadzone przez

Koordynator przedmiotu: dr hab. Agnieszka Korgul, tel. 55 32 666, pok. 2.66, ul. Pasteura 5

Regulamin pracowni

Praktyki

Praktyki kierunku Energetyka i chemia jądrowa są jednym z przedmiotów obowiązkowych (dla aktualnego 2 roku i następnego są wciąż obowiązkowe, nieobowiązkowe będą dla osób przyjętych od 2015/16) zaliczanych w 6 semestrze studiów (3 ECTS). Ze względu na ogrom pracy w semestrach 5. i 6. związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, niezwykle korzystnym byłoby odbycie ich wcześniej, np. w wakacje po 4tym semestrze studiów.

Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Opiekunowie praktyk w instytucji przyjmującej praktykanta nie otrzymują gratyfikacji finansowej.

Opiekun praktyk ze strony UW:
Dr Agnieszka Siporska
Budynek Radiochemii
Ul. Żwirki i Wigury 101
asipor@chem.uw.edu.pl
p. 115, wew. 456, 471

Praktyki krok po kroku

I. Przed praktykami

 • 1. Zapoznaj się z zasadami odbywania praktyk, wydrukuj i podpisz Oświadczenie.

 • 2. Zapoznaj się z Zaleceniami do programu praktyk i wydrukuj. Przedstaw je Opiekunowi Praktyk ze strony Instytucji/Firmy na pierwszym spotkaniu.

 • 3. Wybierz Instytucję/Firmę. Poszukaj samodzielnie lub skorzystaj z ofert Wydziału Chemii UW:

 • 4. W przypadku samodzielnego poszukiwania, skontaktuj się z tą Instytucją/Firmą w celu uzgodnienia Opiekuna Praktyk ze strony Instytucji/Firmy. W przypadku wybrania jednej z czterech powyżej zaproponowanych Instytucji (A-D), skontaktuj się z opiekunem praktyk ze strony UW. Jeden opiekun praktyk może równocześnie opiekować się nie więcej niż 3 studentami.

 • 5. Wypełnij i wydrukuj Podanie oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • 6. Upewnij się, że posiadasz ubezpieczenie ważne na czas trwania praktyk (NNW na terenie Polski i/lub OC - w zależności od wymagań wybranego miejsca realizacji praktyk). Należy odnaleźć polisę ubezpieczenia w celu ewentualnego okazania jej w miejscu odbywania praktyk. Uwaga: sama karta ISIC bez polisy nie jest dowodem posiadania ubezpieczenia NNW ważnego na terenie Polski.

 • 7. Upewnij się, że masz ważne badania lekarskie obejmujące czas trwania praktyk. Zdobądź oryginał lub kopię odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

 • 8. Z powyższymi dokumentami udaj się do Opiekuna Praktyk ze strony UW.

 • 9. Wydrukuj Kartę Praktyk, Dziennik praktyk oraz Zaświadczenie o odbyciu praktyk (przedstaw w Instytucji/Firmie)

 • 10. Z Opiekunem praktyk ze strony Instytucji/Firmy uzgodnij Ramowy program praktyk, uzyskaj akceptację tego programu przez Opiekuna Praktyk ze strony UW.

II. W czasie praktyk

 • 1. Wypełniaj Kartę Praktyk (podpisuje Student i Opiekun praktyk ze strony Instytucji) oraz Dziennik praktyk (podpisuje tylko Student) systematycznie. W Dzienniku praktyk szczegółowo opisuj przeprowadzane czynności, obliczenia, analizy itp. tak, abyś w przyszłości korzystając z notatek w dzienniku mógł samodzielnie odtworzyć sposób przeprowadzania danej czynności, analizy danych itp.

 • 2. Stosuj się do regulaminu obowiązującego w danej Instytucji/Firmie.

III. Po zakończeniu praktyk

 • 1. Wydrukuj i wypełnij Ankietę.

 • 2. Kartę Praktyk, Dziennik Praktyk, Zaświadczenie i Ankietę dostarcz Opiekunowi Praktyk ze strony UW. Zachowaj dla siebie kopie tych dokumentów.

 • 3. Zaliczenie praktyk, po wnikliwym sprawdzeniu dokumentów, nastąpi poprzez wpis do systemu USOS.

Stypendia

Poniżej znajduje się lista rankingowa studentów ubiegających się o stypendium naukowe w semestrze letnim. Odwołania można składać do 28 marca do godziny 14. Szczegóły wewnątrz dokumentu.

Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki