Aktualizacja
12 maja 2015

Cytat i loga

Po studiach I stopnia

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów I stopnia umożliwiają zatrudnienie u wielu pracodawców na stanowiskach biurowych wymagających znajomości angielskiego, obeznania z komputerem, umiejętności obliczeniowych itp. Możliwa jest też praca w roli inspektora ochrony radiologicznej.

Po ukończeniu tych studiów nasi absolwenci będą przygotowani do rozpoczęcia studiów II stopnia na makrokierunku Energetyka i Chemia Jądrowa, bądź innych studiów II stopnia na Wydziałach Chemii lub Fizyki UW, a także na pokrewnych kierunkach w innych uczelniach w kraju i za granicą.

Po studiach II stopnia

Energetyka jądrowa w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać, dlatego nie ma jeszcze danych na temat rynku pracy. Na podstawie konsultacji z ekspertami krajowymi, przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, oraz na podstawie analizy sytuacji w innych krajach przewidujemy następujące możliwości zatrudnienia naszych absolwentów w tej gałęzi przemysłu w Polsce:

  • We wszelkich przedsiębiorstwach stosujących techniki jądrowe, w tym w elektrowniach jądrowych, na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej.
  • U tzw. regulatora, czyli organu państwowego odpowiedzialengo za bezpieczeństwo jądrowe kraju. W Polsce rolę tę będzie najprawdopodobniej pełnić Państwowa Agencja Atomistyki.
  • W innych organach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką jądrową, zarządzaniem odpadami, ochroną środowiska itp. Jako przykład można tu wymienić samo Ministerstwo Gospodarki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, inspektoraty wojewódzkie itp.
  • W instytutach naukowo-badawczych oraz prywatnych firmach pełniących funkcję tzw. Technical Support Organization, czyli wykonujących ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa jądrowego na zlecenie regulatora oraz inwestorów.
  • W różnego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się popularyzacją wiedzy na temat technik jądrowych, w tym w mediach.
  • Po odbyciu studiów doktoranckich ciekawą możliwością jest praca naukowa związana czy to z energetyką jądrową, innymi technikami jądrowymi, czy też z fizyką i chemią jądrową.

Możliwości pracy za granicą są oczywiście jeszcze szersze. Można tu wymienić producentów reaktorów, np. francuską AREVĘ, Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, lub liczne zagraniczne instytuty naukowo-badawcze. Wobec rozpoczynającego się w Polsce rozwoju energetyki jądrowej większość związanych z nią instytucji i firm musi dopiero powstać, co powinno otworzyć szeroki rynek pracy. Warto też zwrócić uwagę na ogromny popyt na specjalistów za granicą. Na przykład Francja kształci w tej dziedzinie 300 osób rocznie, a zapotrzebowanie ocenia na 1300 osób rocznie.

Dla naszych absolwentów otwarty będzie również rynek pracy, który zwykle zatrudnia chemików i fizyków. Można tu wymienić firmy farmaceutyczne, laboratoria analityczne, a także banki, firmy consultingowe i programistyczne, firmy sektora hi-tech itd. Wiadomo, że obecnie w Polsce i innych krajach kształci się za mało studentów kierunków ścisłych. Wobec niesłabnącego rozwoju technologicznego pozwala to sądzić, że zapotrzebowanie na takich absolwentów będzie rosło.

Po uzyskaniu tytułu magistra jedną z możliwości jest podjęcie studiów doktoranckich, czyli III stopnia. Wydziały Chemii i Fizyki UW nie prowadzą obecnie studiów doktoranckich w dziedzinach ściśle związanych z energetyką jądrową. Możliwe jest natomiast podjęcie studiów z radiochemii oraz fizyki jądrowej. Kształcenie bliżej związane z zastosowaniami można podjąć w instytutach naukowych, w tym we współpracującym z nami Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej oraz Instytucie Problemów Jądrowych. Obecnie dostępna jest także szeroka oferta studiów doktoranckich za granicą oraz tzw. międzynarodowych studiów doktoranckich w kraju.

W zależności od jednostki prowadzącej studia doktoranckie trwają od 3 do 6 lat. Studia na uczelniach są zwykle związane z prowadzeniem zajęć dla studentów. Zdecydowana większość doktorantów otrzymuje stypendia. Ich wysokość waha się od ok. 1500zł do ponad 3000zł w przypadku studiów międzynarodowych.

Po studiach III stopnia

Możliwość pracy naukowej po ukończeniu studiów doktoranckich jest niezwykle ciekawa. Przed młodymi naukowcami otwiera się perspektywa prowadzenia badań w dynamicznych międzynarodowych zespołach we współpracy z zagranicznymi ośrodkami. Tematyka badań związanych z energetyką jądrową obejmuje m.in. postępowanie z paliwem i odpadami promieniotwórczymi, konstrukcję reaktorów, stosowanie nowych rodzajów paliwa, zagadnienia związane z oddziaływaniem promieniowania na człowieka i środowisko. Trzeba tu wymienić również kontrolowaną fuzję termojądrową, która być może stanie się w przyszłości głównym źródłem energii. Obecnie rozwija się nowy sektor hi-tech wyrosły z połączenia technik jądrowych z nanotechnologiami. Może on zrewolucjonizować zarówno zastosowania medyczne, przemysłowe, jak i energetyczne.

Galeria

Aktualności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki